Pierre d'Angle

Une solidarité, sans condition 

 

C’est de cette valeur première que le projet de Pierre d’Angle a été initié il y a 30 ans de cela.

Accueillir l’autre, le sans-abri, pour une nuit. Lui offrir le repas, les premiers soins et surtout de cette chaleur humaine, dont chaque individu a tant besoin sur cette terre. Et cela gratuitement et anonymement, c’est cela Pierre d’Angle.

Malgré la crise sanitaire, l’équipe continue son travail de première ligne, marquant encore plus, si nécessaire, l’importance des travailleurs sociaux dans notre société.

 Nous avons besoin de vous !

Faites un don au BE26 2100 2800 1629

Contactez-nous (info, bénévolat etc.)
info@pierredangle.be

Pierre d’Angle asbl, Rue Terre Neuve 153, 1000 Bruxelles, tél. : 02/513.38.01

Le site est actuellement en travaux. Vous le retrouverez rapidement.

Solidariteit, zonder voorwaarde

Dit is de waarde die reeds meer dan 30 jaar aan de basis ligt van Hoeksteen vzw.

Een warm onthaal bieden aan daklozen, voor een nacht. Het aanbieden van een maaltijd, van kleine geneeskundige zorgen en vooral van menselijke warmte, waar ieder van ons nood aan heeft. En dit alles gratis en anoniem voor de bezoekers.

Ondanks de sanitaire crisis, zet het team zijn eerstelijnswerk verder. Het sociale werk is immers van onschatbare waarde in onze samenleving.

We hebben u nodig !

Doe een gift op BE26 2100 2800 1629

Contacteer ons (voor informatie, vrijwilligerswerk enz.)
info@pierredangle.be

Hoeksteen vzw, Nieuwland 153, 1000 Brussel, tel. : 02/513.38.01

Aan de website wordt momenteel gewerkt. Deze zal binnenkort beschikbaar zijn.